Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem školní jídelny v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů  a v souladu s vyhláškou MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů a podle dalších platných předpisů.

Školní jídelna zajišťuje stravování:

 • pro děti mateřské školy (přesnídávka, oběd, svačina) a žáky základní školy (oběd) po dobu jejich pobytu ve škole a ve školském zařízení za cenu stanovenou finančním normativem na potraviny dle platné vyhlášky č.107/2005 Sb. o školním stravování
 • pro zaměstnance školy v rozsahu 1 oběd denně v době pobytu v zaměstnání (zákon o závodním stravování).
 • pro cizí strávníky

Přijímání dětí na stravování

Na stravování se přijímají strávníci na základě vyplněné přihlášky, kterou obdrží při zahájení školního roku. Strávníci jsou zařazování do jednotlivých věkových skupin na dobu školního roku, ve kterém daného věku dosahují. Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího roku.

Věková skupina finanční limit na nákup potravin režie zisk úhrada
přesnídávka oběd svačina
Do 6 let 8,- 18,- 8,- 34,- Kč
7 – 10 let MŠ 9,- 20,- 8,- 37,- Kč
7 – 10let ZŠ 26,- 26,- Kč
11 – 14 let ZŠ 27,- 27,- Kč
15 – více let
( zaměstnanci MŠ)
32,- 32,-  Kč
Cizí strávníci – důchodci 32,- 47,- 79,- Kč
Cizí strávníci 32,- 47,- 1,- 80,- Kč

Odhlášky

Odhlášky obědů se přijímají 24 hod. předem. Jen v pondělí je možno odhlásit stravu do 8.00 hod. ráno. Strávníci se mohou odhlásit u vedoucí školní jídelny osobně, telefonicky nebo e-mailem.

Nárok na dotované jídlo přísluší dětem a žákům jen ve dnech školního vzdělávání – ne o prázdninách nebo ředitelském volnu, v době neplánované nepřítomnosti má dítě nárok na oběd pouze první den, na další dny je nutné obědy odhlásit. Oběd může být den neplánované nepřítomnosti vyzvednut do jídlonosiče v době od 10, 30 – 11, 00 hodin.

Neodhlášená a nevyzvednutá strava propadá, strávník nemá nárok na náhradu neodebrané stravy. Pokud strávník odebírá stravu v době nemoci, hradí plnou cenu (tzn. včetně režijních a mzdových nákladů).

Placení stravného

Úhrada stravného se provádí dopředu vždy v aktuálním měsíci na následující měsíc. V případě opětovného neuhrazení, je strávník na tuto skutečnost upozorněn upomínkou a následně odhlášen ze stravování, na dobu dokud nedoplatek neuhradí.

Převodem na účet – trvalým příkazem na účet č. 86- 691 486 0207/0100 u KB po přidělení variabilního symbolu. Ten přidělí vedoucí školní jídelny po vyplnění přihlášky.

Hotově v kanceláři vedoucí školní jídelny.

Jednotlivé částky měsíčních trvalých příkazů činí:

děti MŠ 660,- Kč
žáci ZŠ 500,- Kč

Přeplatky se vyúčtovávají jedenkrát ročně po skončení školního roku v srpnu; nebo když strávník ukončí stravování.

Provoz školní jídelny

Výdej stravy v
10.45 hod.    –    11.00 hod. výdej do jídlonosičů
11.00 hod.    –    11.30 hod. cizí strávníci
11.30 hod.    –    12.00 hod. děti MŠ
12.00 hod.    –    12.20 hod. žáci ZŠ
12.30 hod.    –    12.50 hod. žáci ZŠ
13.15 hod.    –    13.45 hod. cizí strávníci
 • Žáci přicházejí do jídelny šatnou, kde si odloží své svršky, bundy a kabáty pověsí na věšáky.
 • Strávníci nenechávejte v šatnách ceniny (mobil, peníze apod.).
 • Vstup do jídelny mají jen osoby, které se v jídelně stravují.
 • Při čekání na jídlo zachovávají žáci pravidla slušného chování a při jídle pravidla slušného stolování.
 • Při konzumaci jídla a nápojů se zásadně sedí u stolu.
 • Použité nádobí odnáší strávníci na příjmové okénko, které je k tomuto účelu určeno.
 • Z jídelny je zakázáno vynášet inventář školní jídelny.
 • Zaměstnanci si mohou stravu odnášet v nosičích jen v případě, že si jídlo vyzvednou v době, kdy se strava vydává pro cizí strávníky. V době výdeje pro žáky základní školy bude jídlo plněno do nosičů jen v ojedinělých případech.
 • Obědy budou z hygienických důvodů vydány pouze do standardních jídlonosičů.
 • Strávníci si nemohou odnášet z jídelny zbytky jídel. Odnášet se může jen ovoce, balené mléčné výrobky, ovocné tyčinky. Pracovníci školní jídelny nenesou odpovědnost za tyto potraviny vynesené mimo objekt školní jídelny. Týká se to především nezávadnosti daných pokrmů.
 • Dozorující pedagog v jídelně sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při stravování, odnášení stravy a použitého nádobí. Dbá o bezpečnost stravujících se žáků.
 • Dojde-li k rozbití nádobí či potřísnění podlahy (vylitá polévka, čaj, …) nahlásí tuto skutečnost strávník zaměstnanci školní výdejny, který se postará o úklid.
 • Za škodu na majetku ve školní jídelně, kterou způsobí žák úmyslně, bude vyžadována náhrada. Žáci jsou povinni šetřit zařízení a vybavení jídelny.
 • Jídelní lístek je k dispozici na vývěsce školní jídelny, na vývěsce v prostorách ZŠ, na internetových stránkách MŠ Mokré Lazce. Změna v jídelním lístku je vyhrazena, vedoucí školní jídelny může změnit menu v závislosti na dodávce potravin, havarijní situaci apod.
 • Veškeré připomínky týkající se stravy, technických a hygienických závad provozu školní jídelny řeší vedoucí školní jídelny.
 • Strávníci jsou povinni řídit se pokyny vedoucí školní jídelny, osoby vykonávající dozor a pracovnic školní jídelny.
 • Žáci, pedagogičtí pracovníci i nepedagogičtí pracovníci se podílí na zamezení výskytu šikany, kyberšikany, vandalismu, nepřátelství nebo násilí.
 • Strávníci dodržují závazně vnitřní řád školní jídelny.

S vnitřním řádem školní jídelny se můžete seznámit na vývěsce ve školní jídelně, v Mateřské škole Mokré Lazce a na internetových stránkách Mateřské školy Mokré Lazce: http://msmokrelazce.cz/.

Kontaktní osoba: Daniela Malohlavová DiS., vedoucí školní jídelny

tel. 553 679 117

e-mail: ms.mokrelazce@seznam.cz, jídelna.mokrelazce@seznam.