Organizace dne

Režim dne

Čas Aktivita
6:15  – 8:45 Hry dle volby dětí – spontánní a řízené činnosti,
komunitní kruh
8:45  – 9:00 Svačina, hygiena
9:00  – 9:45 Didakticky zacílené činnosti a zdravotní cvičení
9:45  – 11:45 Pobyt venku
11:45  – 12:00 Hygiena, oběd, příprava k odpočinku
12:00  – 14:00 Odpočinek
14:00  – 14:45 Hygiena, Tv chvilka, svačina
14:45  – 16:15 Hry dle volby dětí – spontánní a řízené činnosti

Scházení dětí, spontánní individuální a skupinové hry, komunitní kruh

Děti se zpravidla do 7.15hod. scházejí v jedné třídě. Samy si vybírají hry a činnosti z nabízených možností k tématu týdne. V komunitním kruhu se přivítají, popřejí si hezký den, poví si, co je dnes čeká, co zajímavého budou dělat, zda mají nějaké přání apod.

Činnosti řízené pedagogem

Tyto činnosti se prolínají se spontánními hrami. Jsou vedeny nenásilnou formou, tematicky jsou rozpracovány v třídních vzdělávacích programech. Poměr spontánních a řízených aktivit je vyvážený. V programu se střídají činnosti klidové a aktivní, děti mohou pracovat svým tempem, činnosti jsou nabízeny v různé náročnosti. V tuto dobu, pracují na třídách zpravidla obě učitelky. Pracují s dětmi ve skupinách i individuálně. Metody a formy práce jsou voleny tak, aby vzdělávací a výchovné činnosti vedly děti k samostatnosti, rozvíjely tvořivost a fantazii, vedly je k přemýšlení a hledání řešení.

Pohybové aktivity

Denně je zařazováno zdravotní cvičení a tělovýchovné chvilky s prvky jógy, 1x týdně řízená pohybová aktivita v tělocvičně, v letním období na školní zahradě. Pohybové aktivity jsou prováděny i v náhradních činnostech, kdy je špatné počasí.

Pobyt venku

K pobytu venku je využíván převážně prostor školní zahrady, tenisové a fotbalové hřiště. Zahrada je vybavena od srpna 2011 novými průlezkami a skluzavkami, mlhovištěm, dvěma pískovišti. Děti mohou využít k pohybu i svá jízdní kola a koloběžky. Travnatá plocha je vhodná k pohybovým hrám. Délka pobytu venku se řídí počasím a ročním obdobím. V jarním a letním období se většina činností uskutečňuje na školní zahradě.

Odpočinek, spánek

V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity a odpočinku jednotlivých dětí. Po obědě děti odpočívají. Ke spánku, nejsou nuceny, jsou jim nabízeny klidové aktivity – poslech pohádek, relaxační hudba. V této době taky probíhá kroužek gymnastiky a flétničky.

Stravování

Mezi jednotlivými jídly je tříhodinová pauza.

Rozcházení dětí

Zpravidla v 15.15 hod. se děti sloučí v jedné třídě. Důvodem je efektivní využití pracovní doby učitelek.